Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy

16. 4. 2008

S t a n o v y

Zväzu športovej kynológie SR

 

HLAVA I.

Názov a sídlo organizácie

Článok 1

1. Názov organizácie pôsobiacej v Slovenskej republike je:

ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR (ďalej len ZŠK SR). Je organizačne začlenený do Združenia technických a športových činností v Slovenskej republike a má právnu subjektivitu.

2. Sídlom ZŠK SR je: Banská Bystrica, Medený Hámor 7, 974 01.

 

HLAVA II.

Poslanie ZŠK SR

Článok 2

1. ZŠK SR je záujmové združenie fyzických a právnických osôb, dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca záujemcov o kynológiu, predovšetkým o výcvik a chov pracovných plemien psov.

2. Stará sa o rozvoj chovu čistokrvných psov, o udržanie a zlepšenie genofondu, zdravia a pracovných vlastností psov za dodržania predpisov FCI.

3. Vedie plemennú knihu plemien začlenených v ZŠK SR.

4. ZŠK SR najmä:

a) Riadi, organizuje a napomáha rozvoju športovej kynológie v Slovenskej republike.

b) Zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentov športovej kynológie najmä z radov mládeže a rast ich športovej výkonnosti.

c) Organizuje súťaže, preteky a akcie masového, výkonnostného a vrcholového charakteru športovej kynológie.

d) Získava a vychováva inštruktorov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov športovej kynológie pre výcvik a exteriér.

e) Na rozvoj športovej kynológie vytvára materiálno-technické podmienky.

g) Spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností a účasti reprezentácie SR na medzinárodných podujatiach.

h) Vytvára a metodicky riadi vrcholový šport.

i) Ustanovuje, riadi a ekonomicky zabezpečuje štátnu reprezentáciu športovej kynológie.

j) Podieľa sa na organizovaní edičnej činnosti a popularizácii športovej kynológie.

 

HLAVA III.

Členstvo, práva a povinnosti členov ZŠK SR

Článok 3

1. Členstvo v ZŠK SR je dobrovoľné. Členom ZŠK SR sa môže stať prostredníctvom základnej organizácie a chovateľského klubu každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami bez rozdielu na politické presvedčenie, náboženské vyznanie, pohlavie a vek. Výbor základnej organizácie (ďalej len ZO) a klubu potvrdzuje prijatie do ZŠK SR písomnou prihláškou.

Článok 4

1. Každý člen ZŠK SR, pri splnení príslušných podmienok má právo:

a) zúčastňovať sa podujatí organizovaných členskými organizáciami ZŠK SR, ktoré sú členmi.

b) byť informovaný o činnosti ZŠK SR, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti jeho členov na ktorýkoľvek orgán ZŠK SR.

c) odvolať sa proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k najvyššiemu orgánu ZŠK SR.

d) podľa svojich možností, schopností a záľub zapojiť sa do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti ZŠK SR.

e) používať výcvikové a športové zariadenia, ktoré sú majetkom, alebo v užívaní ZŠK SR, s jeho súhlasom za ním stanovených podmienok.

f) podieľať sa na výhodách, ktoré ZŠK SR poskytuje svojim členom.

g) nosiť a používať označenie príslušnosti k ZŠK SR, označenie výkonnostných a kvalifikačných tried, čestných titulov a vyznamenania získané v súvislosti so športovou kynológiou aj pred vznikom ZŠK SR.

h) po dovŕšení 15 rokov voliť a od 18 rokov byť volený do funkcií v orgánoch a ZO ZŠK.

i) kolektívni členovia (ZO a chovateľské kluby) majú právo voliť prostredníctvom svojich zástupcov. Kolektívny člen má na zjazde za každých začatých 50 členov 1 hlas – 1 delegáta.

2. Každý člen ZŠK SR je povinný:

a) dodržiavať stanovy, smernice a ostatné záväzné predpisy ZŠK SR a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy ZŠK SR.

b) platiť členské príspevky, výšku ktorých určí zjazd ZŠK SR.

c) propagovať športovú kynológiu.

d) podľa svojich schopností a možností chrániť majetok ZŠK SR.

e) zvolení delegáti sú viazaní uznesením orgánu, ktorý ich zvolil a v prípade neplnenia tohoto uznesenia je tento orgán oprávnený zbaviť ich delegačného mandátu.

Článok 5

Zánik členstva v ZŠK SR

1. Členstvo v ZŠK SR zaniká:

a) vystúpením člena zo ZŠK SR

b) zrušením členstva v ZŠK SR

c) vylúčením zo ZŠK SR

d) úmrtím člena ZŠK SR

e) zánikom ZŠK SR

2. Členstvo v ZŠK SR môže byť zrušené v prípade závažného neplnenia si členských povinností.

3. Vylúčiť člena zo ZŠK SR je možno iba v prípade mimoriadne závažného porušenia záujmov, dobrého mena ZŠK SR alebo jeho demokratických princípov.

Článok 6

Oceňovanie zásluh

1. Osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj športovej kynológie, alebo jej popularizáciu, môže byť prijatá za čestného člena ZŠK SR.

2. Člen ZŠK SR za svoju dlhoročnú obetavú a záslužnú činnosť pri rozvoji, organizovaní a popularizácii športovej kynológie, môže byť zjazdom ZŠK SR zvolený za čestného prezidenta ZŠK SR. Má právo s hlasom poradným zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva ZŠK SR, jeho prezídia a podieľať sa na ich práci.

3. Za vysokú aktivitu, za úspechy dosiahnuté v rozvoji ZŠK SR, vo výchove, výcviku, športovej a inej činnosti môže ZŠK SR udeľovať jednotlivcom i kolektívom vyznamenania, čestné tituly a iné ocenenia a navrhovať udelenie obdobných ocenení inými príslušnými orgánmi.

4. Podrobnosti určí osobitný predpis.

Článok 7

Disciplinárne opatrenia

1. Členovi ZŠK SR môžu byť uložené disciplinárne opatrenia:

a) Písomné upozornenie Prezídia ZŠK SR

b) Zákaz činnosti v ZŠK SR

c) Pozastavenia členstva

d) Zrušenie členstva

e) Vylúčenie

2. Disciplinárne opatrenie zákaz činnosti v ZŠK SR môže byť uložené na jeden rok až päť rokov. Na dobu výkonu tohto opatrenia sa zároveň určí konkrétne obmedzenie, ktoré sa bude zákazu činnosti dotýkať.

3. Disciplinárne opatrenie vylúčenie môže byť uložené na jeden až päť rokov.

4. Člen ZŠK SR sa môže odvolať proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k najvyššiemu orgánu ZŠK SR.

Článok 8

Disciplinárny poriadok

1. Disciplinárne opatrenie je možné uložiť členovi ZŠK SR za konanie, ktorým poruší stanovy ZŠK SR a za iný právny delikt, postihnuteľný podľa osobitných predpisov, alebo ak ide o priestupok, alebo trestný čin v spojitosti s činnosťou ZŠK SR.

2. Disciplinárne opatrenie nie je možné uložiť za konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonmi a záujem chránený stanovami ZŠK SR.

3. Disciplinárne opatrenie nie je možné uložiť tomu, kto pre duševnú chorobu v čase spáchania skutku nemohol svoje konanie ovládať. Zodpovednosti sa nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol hoci len z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky.

4. Disciplinárne opatrenie je možné uložiť členovi ZŠK SR, ktorý svojím konaním:

a) v spojitosti s činnosťou ZŠK SR spácha trestný čin

b) v spojitosti s činnosťou ZŠK SR spácha priestupok

c) poruší stanovené povinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami ZŠK SR

d) bez povolenia prechodne užíva majetok ZŠK SR

e) spôsobí škodu na majetku ZŠK SR

f) na akciách organizovaných ZŠK SR a akciách, ktoré sú poriadané jeho členmi a svojím konaním naruší ich priebeh

g) poruší stanovy ZŠK SR

h) svojvoľne neplní prijaté opatrenia

i) svojou činnosťou rozbíja organizáciu ZŠK SR

5. Objasňovanie porušení, ktoré spáchali členovia ZŠK SR vykonáva Prezídium ZŠK SR, alebo ním poverený člen ZŠK SR. V objasňovaní Prezídium ZŠK SR koná na základe vlastných zistení, oznámení občanov, organizácií a členov zväzu.

6. O uložení disciplinárneho opatrenia môže rozhodnúť Prezídium ZŠK SR so súhlasom nadpolovičnej väčšiny jeho členov.

7. Pri určení druhu disciplinárneho opatrenia a dĺžky doby pre zákaz činnosti, pozastavenie a vylúčenie sa prihliadne na okolnosti, za ktorých došlo k následku, k jeho rozsahu, na mieru zavinenia.

 

HLAVA IV.

Organizačná výstavba ZŠK SR

Článok 9

1. Základnou zložkou ZŠK SR je základná organizácia, v mene ktorej je oprávnený konať predseda a ktorá má tieto orgány:

a) členská schôdza

b) výbor ZO

c) revízna komisia

2. V čele ZŠK SR stojí Prezídium zložené z prezidenta, viceprezidenta, predsedu Chovateľskej komisie, predsedu Výcvikovej komisie, tajomníka a členov.

3. Prezídium ZŠK SR je volené na zjazde, okrem tajomníka, ktorý je menovaný Prezídiom ZŠK SR.

4. V mene ZŠK SR sú oprávnení konať: Prezídium ZŠK SR, prezident a prezídiom určený zástupca.

5. Výcviková komisia je zložená z rovnakého počtu zástupcov z jednotlivých geografických oblastí (kraje) Slovenskej republiky a riadi výcvikové akcie a s tým súvisiacu činnosť v rámci Slovenskej republiky.

6. Chovateľská komisia je zložená zo zástupcov chovateľských klubov jednotlivých plemien psov a koordinuje ich činnosť.

7. Chovateľský klub daného plemena je samostatnou zložkou ZŠK SR a vrcholným orgánom svojho plemena, ktoré riadi v zmysle príslušných predpisov FCI a má právnu subjektivitu. V mene chovateľského klubu je oprávnený konať predseda.

8. Kluby so špecifickým zameraním v oblasti výcviku majú svojho zástupcu vo Výcvikovej komisii ZŠK SR

9. Najvyšším orgánom ZŠK SR je Zjazd, ktorý sa zvoláva raz za štyri roky. Mimoriadny zjazd zvoláva Prezídium ZŠK SR podľa potreby, alebo ak o to písomne požiada najmenej 1/3 členov. Účasť podľa Hlavy III čl. 4 ch.

10. Zjazd volí Prezídium, okrem tajomníka, revíznu komisiu, rokuje a uznáša sa o návrhu stanov, ich zmenách a dodatkoch, o smerniciach a vykonávacích predpisoch, o návrhoch, odporúčaniach a pripomienkach zjazdu.

11. Prezídium môže medzi jednotlivými zjazdmi zvolať Konferenciu, ktorá sa zaoberá aktuálnymi otázkami a dianím v ZŠK SR, berie na vedomie správu o činnosti za uplynulý rok, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúci rok. Na konferencii sa zúčastňuje 1 zástupca za každú členskú organizáciu ZŠK SR (ZO, chovateľský klub).

12. Prezídium:

a) reprezentuje názory svojich členov, obhajuje práva a záujmy ZŠK SR, pravidelne informuje o svojej činnosti členskú základňu.

b) Nadväzuje kontakty so zahraničnými partnermi.

c) Schádza sa minimálne 4x do roka.

d) Koordinuje činnosť výcvikových a chovateľských komisií.

13. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov ZŠK SR a príslušných smerníc a predpisov. V prípade potreby navrhuje disciplinárne opatrenia.

 

HLAVA V.

Článok 10

Majetok ZŠK SR

1. Majetok ZŠK SR a jeho organizačných článkov tvoria hmotné a finančné prostriedky získané z:

a) členských a klubových príspevkov

b) podnikateľskej činnosti

c) dotácií, reklám, darov a iných zdrojov

2. Majetok jednotlivých organizačných článkov ZŠK SR, ktorý majú vo vlastníctve, alebo ho získavajú počas svojej činnosti, zostáva ich majetkom.

3. Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov ZŠK SR.

4. Pri zrušení, alebo zániku niektorého organizačného stupňa ZŠK SR, ak o jeho majetku nerozhodol príslušný orgán daného stupňa, rozhodne Prezídium ZŠK SR.

5. Za záväzky zaniknutého organizačného stupňa ZŠK SR jeho vyššie orgány nezodpovedajú.

6. O majetku pri zániku ZŠK SR rozhodne zjazd.

 

HLAVA VI.

Článok 11

Spoločné ustanovenia

1. Ak v období medzi voľbami členov orgánov jednotlivých organizačných stupňov ZŠK SR vznikne potreba ich doplnenia novými členmi, ich voľbu možno nahradiť kooptáciou maximálne do výšky 1/3 členov daného orgánu.

2. Jednotlivé organizačné stupne ZŠK SR sú oprávnené rozhodnúť o počte, funkčnom zadelení a pracovnoprávnych podmienkach platených pracovníkov. Náklady s tým spojené hradia zo svojich prostriedkov.

3. ZŠK SR má právo používať svoj členský preukaz, vlajku, zástavu, znak, odznaky, ako aj pečiatky so svojím označením a znakom. Tie isté práva majú všetky organizačné stupne a členovia ZŠK SR.

 

HLAVA VII.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky zanikne, ak sa na tom uznesie jeho zjazd najmenej 2/3 väčšinou hlasov všetkých delegátov s hlasom rozhodujúcim, prítomných na zjazde.

2. Týmto strácajú platnosť stanovy, registrované na Ministerstve vnútra pod č. VVS/1-900/90-3101-1 zo dňa 27.6.1996.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.