Choď na obsah Choď na menu
 


VZN mesta Handlová 13/2005

14. 3. 2008

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Handlová o dani za psa

 

Schválené: 15.12.2005

Vyhlásené: 18.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Handlová

o dani za psa


č.:13/2005
schválené dňa :15. 15. 2005
platnosť od :01. 01. 2006


Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach), s použitím niektorých ustanovení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správe daní a poplatkov) vydáva pre mesto Handlová toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 13/2005 o dani za psa

§ 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa zavádza miestna daň za psa (ďalej len daň), určuje sa sadzba dane, stanovuje sa spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti k tejto dani, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenie od dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od dane, určuje sa spôsob vyberania, platenia tejto dane a správa dane.

§ 2
Predmet dane

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


§ 3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a)vlastníkom psa, alebo
b)držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.


§ 4
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 5
Sadzba dane

(1) Sadzba dane za jedného psa je:
a) 1.000,- Sk/kalendárny rok v bytových domoch
b) 200,- Sk/kalendárny rok v ostatných prípadoch ( ostatnými prípadmi sú rodinné domy, záhradkárske a chovateľské osady, areály firiem, organizácii a pod.)
(2) Mestské podniky a zariadenia sú oslobodené od dane za psa.


§ 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 tohto VZN.
(2) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(3) Za účelom preukázania zániku daňovej povinnosti podľa odseku 2 predloží daňovník správcovi dane spolu s písomným oznámením podľa § 8 tohto nariadenia aj potvrdenie veterinára o utratení psa alebo predajnú zmluvu alebo čestné prehlásenie o strate psa.

§ 7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti a v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2) Majiteľ alebo držiteľ psa, vlastniaci psa, ktorý nepodlieha dani je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia psa predložiť správcovi dane nasledovnú preukaznú evidenciu:
a) doklad preukazujúci, že pes je chovaný na vedecké a výskumné účely, alebo
b) doklad preukazujúci, že pes je umiestnený v útulku, alebo
c) doklad, že pes má špeciálny výcvik na sprevádzanie nevidomej osoby.
(3) Povinnosť platiť daň za psa sa vzťahuje na vlastníka alebo držiteľa psa, ktorý psa prihlásil v inej obci a chová ho v k. ú. Handlová, k. ú. Morovno a k. ú. Nová Lehota po dobu dlhšiu ako 60 dní v kalendárnom roku.
Za obdobie, počas ktorého sa pes zdržiava v k. ú. Handlová, k .ú. Morovno a k. ú. Nová Lehota, je vlastník alebo držiteľ psa povinný zaplatiť pomernú časť dane podľa § 5 tohto článku.
(4) Ak vlastník alebo držiteľ psa chová psa v priebehu roka v k. ú. Handlová, k. ú. Morovno a k. ú. Nová Lehota na rôznych miestach, líšiacich sa výškou dane podľa § 5, je povinný zaplatiť daň v pomernej časti podľa doby, počas ktorej psa na týchto miestach chová.
(5) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
(6) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa zákona o miestnych daniach, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(7) Písomné oznámenie daňovníka podľa odseku 1 a odseku 3 podá na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
(8) Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce obdobie v lehote podľa odseku 1 alebo daň za zdaňovacie obdobie v lehote podľa odseku 4:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v SLSP, a.s., pobočka Handlová, č. účtu: 0370826010/0900
b) poštovou poukážkou, alebo
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.
(9) Ostatné podrobnosti o povinnostiach vlastníkov alebo držiteľov psov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 10/2005 o niektorých podmienkach držania psov.

§ 8
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.

§ 9
Správa dane
(1) Správu dane vykonáva mesto Handlová
(2) V konaní vo veciach dane za psa sa postupuje podľa zákona o miestnych daniach a zákona o správe daní a poplatkov

§ 10
Záverečné ustanovenia
(1) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN o psoch zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke mesta Handlová od 1. 12. 2005 do 15. 12. 2005.

(2) Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Handlovej oddelenie miestnych daní a poplatku a podnikateľskej činnosti a na internetovej stránke mesta www. handlova.sk.

(3) Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani za psa uznieslo dňa 15. 12. 2005 uznesením č. 738.

(4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 6/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváleného dňa 16. 12. 2004, vrátane všetkých Doplnkov prijatých do roku 2005 k VZN č. 6/2004.

V Handlovej, dňa 15. 12. 2005


Ing. Peter H r o m á d k a
primátor mesta HandlováPríloha č. 1


DAŇ ZA PSA

Oznámenie o vzniku – zániku*
daňovej povinnosti za psa

V zmysle zákona NR SR č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem vznik – zánik daňovej povinnosti za psa staršieho ako 6 mesiacov:
Údaje o daňovníkovi - držiteľovi psa:

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Rodné číslo:
Kontakt:
Povolanie:
Zamestnávateľ, adresa:
Údaje o psovi:

Číslo známky:Meno:
Dátum narodeniaPlemeno:
Od kedy sa pes drží: Farba:
Výška:Pohlavie:
Adresa umiestnenia:Druh stavby RD, byt…
Tetovacie číslo:Nebezpeč.
pes :áno/nie
Daňovník týmto prehlasuje a svojím podpisom na tomto oznámení potvrdzuje, že:
-všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé, úplné a správne, a že si je vedomý právnych následkov nepravdivého, neúplného a nesprávneho oznámenia,
- ak je fyzickou osobou- daňovníkom, súhlasí s evidenciou a spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto oznámení správcom dane za účelom výkonu správy dane za užívanie verejného priestranstva správcom dane v rozsahu stanovenom zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadením mesta Handlová č. ......../2005 zo dňa ............2005 o dani za užívanie verejného priestranstva.


V Handlovej dňa : ……........................................ Podpis :……..............................................
Poznámka : Údaje o psovi je potrebné vypísať za každého psa samostatne. Tlačivá je možné si na Mestskom úradu v Handlovej, na oddelení daní a poplatkov , č .dverí 13, na stránke www.handlová.sk, informácie: tel. 046/519 25 21.

* nehodiace sa prečiarkniteOznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti za psa
právnické osoby*


V zmysle zákona NR SR č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem vznik daňovej povinnosti za psa staršieho ako 6 mesiacov:
Údaje o daňovníkovi - držiteľovi psa:


Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Kontakt:
Peňaž.ústav a číslo účtu:
Údaje o psovi:


Číslo známky:Meno:
Dátum narodeniaPlemeno:
Od kedy sa pes drží: Farba:
Výška:Pohlavie:
Adresa umiestnenia:Druh stavby:
Tetovacie číslo:Nebezpeč.pes:áno/nie
V Handlovej dňa : ……........................................ Podpis :……..............................................

Poznámka : Údaje o psovi je potrebné vypísať za každého psa samostatne. Tlačivá je možné si na Mestskom úradu v Handlovej, na oddelení daní a poplatkov , č .dverí 13, na stránke www.handlová.sk,
Informácie: tel.519 25 21.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.