Choď na obsah Choď na menu
 


VZN mesta Handlová č. 10/2005

14. 3. 2008

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Handlová o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Handlová

Schválené: 15.12.2005

Vyhlásené: 16.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Handlová

o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Handlová


č.:10/2005
schválené dňa :15.12.2005
platnosť od :01.01.2006

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva pre mesto Handlová toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 10/2005 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Handlová.

§1
Účel úpravy

1. Účelom tohto VZN je upraviť podmienky držania a chovu psov na území mesta
Handlová, v zmysle zákona 282/2002 Z. z..
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov Policajného zboru, Mestskej polície,
Vojenskej polície a Železničnej polície.

§ 2
Základné pojmy

1. Zvláštnym psom pre účely tohto VZN je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d) poľovný pes,
e) ovčiarsky pes,
f) vodiaci a asistenčný pes,
g) pes používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skušobného poriadku.
2. Nebezpečný pes je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
3. Voľným pohybom psa rozumieme pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3
Evidencia psov

1. Evidenciu psov a vydávanie známok na území mesta Handlová vykonáva Mestský úrad.
2. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta a starší ako 90 dní podlieha evidencii psov.
3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty podľa bodu 2.
4. Držiteľ psa je povinný psa prihlásiť na adresu v meste Handlová, kde sa prevažnú časť roka pes nachádza.
5. Do evidencie psov sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
c) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
6. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť na MsÚ.
7. Mestský úrad vydá bezplatne držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, kde je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce – Mesto Handlová.
8. Držiteľovi nebezpečného psa vydá Mestský úrad červenú evidenčnú známku s evidenčným číslom a nápisom nebezpečný pes.
9. Evidenčnou známkou je povinný držiteľ psa alebo osoba ktorá psa vedie preukázať kontrolným orgánom totožnosť psa.
10. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie zničenie, stratu známky je povinný držiteľ psa oznámiť Mestskému úradu v Handlovej v lehote do 14 dní, odvtedy, čo uvedené zistil.
11. Mestský úrad držiteľovi psa vydá náhradnú známku za úhradu 25 ,- Sk.

§ 4
Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
3. Na verejných priestranstvách je povinný ten kto vedie nebezpečného psa zabezpečiť ho náhubkom a musí byť vedený na vôdzke, to platí aj v priestore určenom na venčenie psov.
4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním
vykonáva dohľad.
5. Držiteľ psa a ten kto psa vedie, je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa a v prípade potreby doložiť tejto osobe alebo zákonnému zástupcovi potvrdenie o vyšetrení psa vystaveného veterinárnym lekárom. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol napadnutý alebo vyprovokovaný oznámiť Mestskému úradu.

6. Na území mesta Handlová je zakázaný voľný pohyb psa bez vôdzky, okrem
a) zvláštnych psov,
b) psov na miestach určených na venčenie psov.
7. Zakazuje sa vstupovať so psom:
a) do priestorov cintorínov,
b) do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk,
c) na kúpaliská,
d) do areálov a budov zdravotníckych a školských zariadení,
e) do budov úradov, obchodov a kultúrnych zariadení,
8. Miesta kde je zakázané vstupovať so psom, tam kde je to potrebné alebo vhodné, môžu byť označené tabuľkami so zákazom vstupu so psom.
9. Je zakázané ponechanie - uviazanie nebezpečného psa na verejnom priestranstve.
10. Exkrementy po psovi z verejných priestranstiev, vrátane miest určených na venčenie je povinný držiteľ psa alebo osoba ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, ihneď odstrániť do nádoby na to určenej alebo do najbližšej smetnej nádoby.
11. Držiteľovi psa, ktorý je prihlásený v evidencii ako pes držaný v činžovom dome a držiteľ uhradil poplatok za psa v určenej výške, vydá MsÚ 200 ks papierových vreciek určených na zber psích exkrementov.

§ 5
Voľný pohyb psov

1. Miesta určené na venčenie psov na území mesta sú označené tabuľkami so symbolom psa alebo nápisom a sú primerane ohraničené.
2. Na miestach určených na venčenie psov je voľný pohyb psov bez vôdzky povolený, okrem nebezpečných psov.
3. O vyhradení miesta a lokality na venčenie psov rozhoduje Mesto Handlová, ktoré takéto miesta určí v prevažne okrajových častiach sídlisk.
4. Mesto Handlová môže umiestniť nádoby na psie exkrementy i mimo miest určených na venčenie psov, prevažne na miestach zvýšeného pohybu držiteľov psov.
5. Na miestach určených na venčenie psov Mesto Handlová zabezpečí:
- rozmiestnenie dostatočného počtu označených nádob určených na zber psích exkrementov,
- v dostatočných časových intervaloch odstraňovanie a likvidáciu exkrementov zo smetných nádob, vrátane nádob na psie exkrementy umiestnené mimo miest určených na venčenie psov,
- nutnú údržbu na miestach určených na venčenie psov, kosenie a pod.
6. Do nádob určených na zber psích exkrementov je zakázané umiestňovať iný odpad ako exkrementy po psoch, je zakázané akékoľvek poškodzovanie alebo manipulovanie s týmito nádobami nepovolanými osobami.

§ 6
Odchyt túlavých psov

1. Túlavý pes je pes, ktorý sa voľne bez dozoru pohybuje po verejných priestranstvách a držiteľ psa alebo osoba, ktorá má psa viesť alebo nad ním vykonávať dohľad sa v blízkosti psa nenachádza.
2. Túlavý pes môže byť vhodným spôsobom odchytený a umiestnený v útulku pre odchytených psov, ktorý je k tomuto účelu zriadený Mestom Handlová.
3. Odchyt túlavých psov na území Mesta Handlová vykonáva Mestská polícia, v súlade s príslušnými právnymi predpismi za dodržania platných právnych predpisov o ochrane zdravia pri práci.
4. Je zakázané opustenie psa v úmysle zbaviť sa ho.
5. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť chovný priestor psa tak, aby pes nemohol z neho uniknúť.
6. Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, je povinná zabezpečiť psa tak, aby nedošlo k jeho úniku.
7. Podrobnosti o odchyte túlavých psov a prevádzkovaní útulku sú uvedené v Prevádzkovom poriadku útulku pre odchytených psov, ktorý je súčasťou VZN ako príloha.

§ 7
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Priestupku sa dopustí držiteľ psa alebo osoba ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, ak neodstráni psie výkaly – exkrementy, z verejného priestranstva, bezprostredne po tom ako ho pes znečistil.
4. Priestupku sa dopustí držiteľ psa alebo osoba ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, ak poruší inú povinnosť alebo zákaz uvedený v tomto VZN.


§ 8
Pokuty

1. Za priestupok podľa
a) § 7 ods. 1 písm. a/, ods. 2, písm. a/ až c/ mesto Handlová uloží pokutu do výšky 5000,- Sk,
b) § 7 ods. 2 písm. d/ a e/ mesto Handlová uloží pokutu do 500,- Sk,
c) § 7 ods. 3 a 4, mesto Handlová uloží pokutu do 1000,- Sk.
2. Za porušenie tohto VZN právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže primátor mesta uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk.

§ 9
Kontrolné orgány

1. Kontrolou dodržiavania VZN č. 10/2005 a zákona č. 282/2002 Z. z. sú poverení:
a) Poslanci MsZ.
b) Mestská polícia Handlová,
c) Poverení pracovníci Mestského úradu Handlová,

§ 10
Záverečné ustanovenia

1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Handlová zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke mesta Handlová od 30.11 2005 do 15.12. 2005.
2. Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Handlovej oddelenie miestnych daní a poplatku a podnikateľskej činnosti a na internetovej stránke mesta www.handlova.sk.
3. Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Handlová uznieslo dňa 15.12.2005 uznesením č. 732.
4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2006, okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.07.2006.
5. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 3/2002 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Handlová.V Handlovej, dňa 15.12.2005
Ing. Peter H r o m á d k a
primátor mesta Handlová
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.