Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

29. 4. 2008

 

Výňatok zo zákona týkajúci sa priestupkov.


ŠIESTA ČASŤ
PRIESTUPKY, PORIADKOVÁ POKUTA
A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
§ 48
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neohlási bezodkladne orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby podľa príloh č. 4 a 5 alebo úhyn zvieraťa a neumožní jeho vyšetrenie,
b) nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt choroby uvedenej v § 17 a 18 a chorôb podľa príloh č. 4 a 5,
c) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási to prevádzkovateľovi registra zvierat a neohlási premiestňovanie zvierat, nevedie individuálny register chovu zvierat, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na identifikáciu a registráciu,
d) nepredloží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo živočíšnych vedľajších produktov na požiadanie orgánom veterinárnej správy certifikáty a doklady, neohlási príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu podľa prílohy č. 4, alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradiká-cie,
e) nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu choroby podľa zoznamu v prílohe č. 4 alebo pri podozrení naň, alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie,


f) sa nezdrží konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie, a neuloží osobám, ktoré konajú na jeho zodpovednosť, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,


g) nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,
h) nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny zahraničnému prevádzkovateľovi príslušný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov,
i) nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a produktmi, nedodržiava pozastavenie platnosti alebo zrušenie platnosti všetkých povolení alebo úradných schválení orgánmi veterinárnej správy, ktoré boli uložené v dôsledku použitia alebo výroby látok alebo liekov zakázaných alebo nepovolených na základe tohto zákona,
j) nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie naň,
k) umiestni pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá alebo násadové vajcia bez záruky splnenia požiadavky na základe klasifikácie chovu vyžadovanej kupujúcim,
l) prijme pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa také zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a ktorých producent nie je schopný zaručiť, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
m) prijme pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami do chovu, strediska alebo pre fyzickú osobu-podnikateľa a právnickú osobu alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba alebo trh bez niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 4 alebo č. 5, také zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,
n) neoznámi orgánu veterinárnej správy pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami vopred predpokladaný dátum príchodu zvierat, násadových vajec alebo zárodočných produktov, alebo živočíšnych vedľajších produktov z členského štátu a ich druh,
o) neuchováva pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami najmenej šesť mesiacov alebo po dobu určenú orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a nepredloží ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,
p) nestrpí pri obchode umiestnenie zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým neprijme príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona,
r) nepredloží orgánom veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín,
s) nestrpí pri dovoze zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín umiestnenie zvierat alebo živočíšnych produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona,
t) sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií alebo iných úradných úkonov v rámci veterinárnej správy alebo nevykoná v určenej lehote nariadené opatrenia, alebo nevykoná opatrenie príslušného orgánu veterinárnej správy na odstránenie zistených nedostatkov,
u) falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydávajú orgány veterinárnej správy alebo úradní veterinárni lekári, a falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky,
v) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa a jeho neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
x) dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo ho inak poškodí okrem odôvodnených zdravotných dôvodov a schválených pokusných dôvodov,


y) použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, zasahuje do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,


z) štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu okrem výnimiek uvedených v § 22 ods. 3 písm. d),


aa) nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa pri vnímavých druhoch mäsožravých zvierat starších ako tri mesiace vakcináciu proti besnote a bez odkladania nezabezpečí veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,


ab) neplní povinnosť súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3 alebo povinnosť ustanovenú právnym aktom Európskeho spoločenstva,
ac) uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 23,
ad) nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46 alebo nepredloží výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy,
ae) neohlási začatie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy; ak ide o prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, neoznámi príslušným orgánom veterinárnej správy podľa § 6 a 8 spôsobom určeným štátnou veterinárnou a potravinovou správou začatie a skončenie svojej činnosti a každú prevádzkareň pod jeho kontrolou, ktorá vykonáva akýkoľvek stupeň produkcie, spracúvania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb a okrem maloobchodných prevádzkarní, ktoré nevykonávajú výrobné činnosti uvedené v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a odseku 6 písm. d) a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín67) podľa osobitného predpisu53) a nezabezpečí, aby mali príslušné orgány veterinárnej správy vždy k dispozícii aktuálne informácie o prevádzkarni vrátane oznámenia o každej závažnej zmene v činnostiach a uzavretí existujúcej prevádzkarne alebo nepodá žiadosť o registráciu prevádzkarne podľa § 40,
af) uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné a nevykoná opatrenia podľa osobitného predpisu,151) a ktoré neboli vyrobené v prevádzkarni podľa § 41, ak nejde o prevádzkarne podľa § 40, alebo poruší povinnosť ustanovenú v § 23,
ag) neohlási zabíjanie hovädzieho dobytka na súkromné domáce použitie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
ah) pri identifikácii a registrácii spoločenských zvierat nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, pre ktoré bol vydaný pas spoločenského zvieraťa,
ai) prijme z priamej dodávky alebo od sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej republiky po 1. januári 2003, ak nie sú splnené požiadavky na ochranu zvierat podľa § 22 okrem výnimiek uvedených v § 37 ods. 2 písm. e),
aj) neplní povinnosti podľa § 29,
ak) falšuje identitu zvierat alebo falšuje doklady, ktoré sa týkajú identifikácie a registrácie zvierat,
al) neposkytne počas prepravy príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat.
(2) Za priestupok uvedený v odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1, ak sa týka núdzových opatrení alebo iných mimoriadnych opatrení, možno uložiť pokutu do 40 000 Sk.
(4) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 2 a 3, orgán veterinárnej správy môže uložiť pokutu až do dvojnásobku súm uložených v odsekoch 2 a 3.
(5) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva orgán veterinárnej správy.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,152) ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Pokuty uložené podľa odsekov 2 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 49 Poriadková pokuta
Orgán veterinárnej správy môže uložiť poriadkovú pokutu do 10 000 Sk, a to aj opakovane tomu, kto neposkytne počas veterinárnej kontroly orgánu veterinárnej správy
a) potrebnú súčinnosť, najmä neumožní vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív, medikovaných krmív a liekov,
b) potrebnú súčinnosť, najmä nepredvedie zvieratá, neprepraví zvieratá, nemanipuluje so zvieratami v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia zvierat, preventívnych vakcinácií alebo pri eradikácii chorôb zvierat,
c) potrebnú súčinnosť, najmä neumožní počas dňa vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a patogény, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty alebo vybrané produkty rastlinného pôvodu, krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,
d) potrebnú osobnú alebo vecnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov považuje za nevyhnutnú.Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.


Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.